Tyfu bwyd, hel fy nhamaid, a'r byd o nghwmpas i, 700 troedfedd uwchben lefel y môr.

25.11.12

Edrych 'nol ac edrych 'mlaen

Dwi wedi dangos y llun cynta 'ma o'r blaen ym mis Mai. Fy nghamera 'go-iawn' cynta i oedd o, ym 1980, a thynnu llun yr hang-gleidar sy' ynghanol y llun o'n i.


Aeth y Fechan a fi am dro y bore 'ma i ben cefnen Bryn Twrog er mwyn trio tynnu llun arall o'r un lle.

18.11.12

Tafodau

Dwi ar dir peryg heddiw o bosib. Y testun ydi tafodau merched.


...hynny ydi, y goeden aethnen -aspen yn yr iaith fain. Tafodau'r merched ydi un o'r enwau eraill yn Gymraeg am y goeden, oherwydd y ffordd mae'r dail yn crynu mewn awel. Peidiwch a saethu'r negesydd; 'mond ailadrodd ydw i! Mae'r enw Lladin Populus tremula yn cyfeirio at gryndod y dail hefyd.

17.11.12

Paid a son am y rygbi..

Wedi mwynhau cwmpeini rhai o rapsgaliwns y dre' neithiwr, a chael cyfle i rannu'r fodca rhiwbob ar ddiwedd y nos, ond ddim wedi mwynhau'r rygbi. Ded los!

Doedd neb yn hel at Blant Mewn Angen yn y tafarnau neithiwr; peth diarth iawn.

15.11.12

Pentwr arall; yna gorffwys

Piciad i'r rhandir y bore 'ma efo sacheidia o ddail crin. Mi ges i un o'r biniau compost mawr gwyrdd am ddim gan y cyngor sir, ac mae'r fam ddaear yn gofalu bod digon o ddail ar gael bob blwyddyn i greu deilbridd am ddim!


11.11.12

Chwyn!

Mae Manon Steffan Ros yn canu ('Pan o'n i'n fach') fod:
"..dant y llew yn chwyn medden nhw, ond welis i'm byd mor dlws".
Gwir y gair. Dim ond planhigyn yn y lle anghywir ydi chwyn wedi'r cwbl, ac mae rhai ohonynt gystal bob tamaid a blodau gardd am edrych yn ddel a denu pryfaid ac adar aballu.

8.11.12

Blewiach, diwrnod 7

Llun o'r mwstash ar ddiwrnod 7. Efallai y byddai'n gwenu erbyn llun diwrnod 14!


Os ydych awydd noddi'r mwstash, a chyfrannu at ymchwil cansar dynion, gallwch wneud hynny ar wefan MOVEMBER

 
.. neu roi swllt neu ddau i mi pan welwch chi fi, ac mi roi'r manylion ar y wefan.

Diolch am gefnogi.

4.11.12

Drannoeth y storm

Mae gen' i atgofion melys o mhlentyndod, o nosweithiau di drydan, a 'mrawd a'm chwaer a finna, yn gwylio stormydd efo'n rhieni. Mi fues i a'r Pobydd a'r plant yn eistedd yn y ffenest neithiwr hefyd (Nos Sadwrn), yn gwylio mellt, ac wedyn cyfri'r eiliadau cyffrous tan y daran.

Fel y storm drydan ddwytha ar y 24ain o Awst, roedd mellt neithiwr yn wefreiddiol, ond y cenllysg oedd yn denu'r sylw mwyaf. Troiodd y tir yn wyn dan drwch o genllysg mewn cyfnod byr iawn.
 Aeth y Fechan a finne allan ar ein pennau ben bore 'ma i chwarae, ond roedd y gorchudd gwyn wedi rhewi ar y llawr ac ar bopeth arall, ac roedd yn oer iawn cyn i'r haul gyrraedd yr ardd gefn.
 Dyna ddiwedd ar y letys a'r deiliach salad eraill y tu allan, mwy na thebyg!

(Pwrpas y rhwyd ydi cadw'r cathod melltith rhag gadael anrhegion anghynnes yn y gwely salad!)Y ganhri goch ydi hon, common centaury, wedi ffeindio'i ffordd rhywsut i'r lawnt. Tydi hi ddim wedi tyfu yma cyn eleni, ac efallai ei bod yn difaru dod i'r ffasiwn le!

Mi gawsom ni fore braf iawn pan gyrhaeddodd yr haul, ond mi oeddwn yn falch o gael mynd yn ol i'r ty am baned poeth hefyd!


Erbyn hyn (Nos Sul), mae'r awyr wedi cymylu, a'r glaw ar ei ffordd yfory o bosib, ond y cwmwl sydd drosta' i heno ydi fod y gwyliau hanner tymor ar ben a phawb yn ol i'r gwaith ac i'r ysgolion fory...


1.11.12

Machlud a mwstash

Deffro heddiw i weld eira ar y mynyddoedd am y tro cynta, er nad oedd y tymheredd wedi disgyn yn is na 2C dros nos. Mi gawson ni -0.2C fore Gwener d'wytha, ond doedd dim golwg o farrug erbyn i mi godi tua'r 7 'ma.
Bu'r haul yn trio'i orau glas i ddod allan heddiw. Mi lwyddodd am rhywfaint, ond diwrnod cymylog llwyd fu diwrnod cynta'r mis ar y cyfan. 

Mi fentrais i'r rhandir ar ol 4, er mwyn hel yr olaf o'r ffa dringo i de, a hanner dwsin o fafon eto. 
Dyna'r olaf o'r cynnyrch am y flwyddyn. Mae digon o waith i'w wneud yno dros y gaeaf, er mwyn sicrhau bod y lle mewn gwell cyflwr erbyn y flwyddyn nesa'.

 
Roedd yr haul wedi diflannu tu ol i'r Moelwyn Bach cyn i mi gyrraedd, ond tra oeddwn yno, daeth twll bach yn y cwmwl a adawodd i belydryn cryf o haul saethu ar i fyny o Fwlch Stwlan, rhwng y Moelwyn Bach a Chraig Ysgafn. Mi lwyddais i'w ddal ar y ffôn cyn iddo ddiffodd eto ar amrantiad. Machlud ar y diwrnod, ac ar flwyddyn aflwyddianus iawn o dyfu bwyd.

Mis Tachwedd - Mws Tashwedd
Dwi wedi mentro i gofrestru efo Movember heddiw, i dyfu mwstash trwy'r mis, a hynny er mwyn tynnu sylw -ac efallai hel ychydig o gelc- at faterion iechyd dynion; yn benodol cansar.
Efallai y rhoddaf lun o'r blewiach yma at ddiwedd y mis i chi gael chwerthin am fy mhen!
Ta waeth, mae llwyth o fanylion am yr ymgyrch ar gael yn fan hyn.